Hmong World Christian Resource Center Vajtswv Txojlus Cawm Neeg Txojsia Mus Thoob Qabntuj Khwb
Watch live streaming video from vajtswvtxojlus at livestream.com
Yog leejtwg muaj tej lus povthawj, cia li muab yees ua duab Video thiab xa mus rau peb qhov chaw li nram no: Hmong World Christian Resource Center 7475 15th St.N Box 101 Oakdale, MN 55128 E-mail: vajtswvtxojlus@vajtswv.us
Welcome
Hmong World Christian Resource Center Vajtswv Txojlus Cawm Neeg Txojsia Mus Thoob Qabntuj Khwb Chav Mloog Lus Povthawj Tas Hnub
Mloog leejtwg li mus nyem ntawm nws tus duab.