WELCOME
Txhua yam uas Vajtswv pub tswvyim puavleej yog Vajtswv tug. Yog li tej cuab yeej cov ntseeg Vajtswv ua tau puav leej yog Vajtswv li.
Hmong World Christian Resource Center
Vajtswv Txojlus Cawm Neeg Txojsia Mus Thoob Qabntuj Khwb VAJTSWV.US Nimno Vajtswv pub rau peb muaj cuab yeej ua lus Hmoob lawm. Yog xav tau, mus nyem cov chaw nyob ntawm sab laug. Books
ORDER HMONG CHRISTIAN MATERIALS                         Hmong Baptist Bible                       TEE and Sunday School                        Hmong C&MA Bile,                        TEE and Sunday School                        Hmong Bible Thailand