Welcome
Chav no yog chawv tso txhua yam cuab yeej uas yog suab mloog. Yog nej leejtwg muaj tej yam yuav txhawb tau sawvdaws txoj kev ntseeg, nco ntsoov muab xa rau peb tso rau hauv no.  Hmong World Christian Resource 7475 15th St.N. Box101 Oakdale, MN 55128  vajtswvtxojlus@vajtswv.us Phau Nkauj Ntau Yam