WELCOME
Peb tus Tswv thiab peb tus Vajtswv es, koj yog tus muaj hwjchim, muaj koobmeej, muaj meejmom, tsimnyog peb qhuas koj. Rau qhov koj yog tus tsim ib puas tsav yam huv tibsi. Koj yeej pom zoo tsim tej ntawd thiab pub tej ntawd muaj sia nyob (Tshwmsim 4:11).
Hmong World Christian Resource Center
Vajtswv Txojlus Cawm Neeg Txojsia Mus Thoob Qabntuj Khwb VAJTSWV.US
Zoo siab txais tos sawvdaws Dr.      Nyiajntxawg      Vaj      thiab Xibhwb    Toojzoo    Vaj    zoo    siab tau   ntsib   nej   txhua   tus   tuaj   ncig xyuas chav no. Wb   rhawv   chav   no   los   ua   peb   tus   Tswv   Yexus   tug. Ua   qhov   chaw   rau   peb   ib   tsoom   Hmoob   ntseeg Vajtswv   nyob   thoob   qab   ntuj   tau   tuaj   sib   ntsib   thiab tso   tswvyim   uake   txog   kev   koom   tes   nroos   tshaj Txojmoo   Zoo   mus   thoob   qab   ntuj   (Mathais   28:19- 20). Tus   uas   Vajtswv   pub   tswvyim   rau   nws   rhawv   tau cuab    yeej.    Yog    nws    ntseeg    tias    tej    nws    ua    tau ntawd   yog   Vajtswv   tug,   nws   coj   tuaj   tso   rau   hauv no. Tus   uas   ho   xav   tau   tswvyim   los   ntawm   lwm   tus, nws    ho    tau    tuaj    nrhiav    coj    mus    siv    ua    Vajtswv haujlwm. Nimno   yog   tiam   21   lawm,      tiam   uas   nyob   rau   lub ntuj   kev   vammeej. Tiam   no,   txoj   kev   kawm   ,   kev   sib txhawb   zog   thiab   sib   qhia   tsis   tas   yuav   mus   nyob kiag   hauv   lub   tsev   kawm   ntawv   thiaj   kawm   tau   los yog   mus   txog   kiag   hauv   lub   tsev   pehawm   Vajtswv thiaj   hnov   tau   Vajtswv   txojlus.   Tiamsis   tiam   vammej no,   Vajtswv   pub   kom   txawm   yuav   nyob   rau   qhov twg    los    sawvdaws    muaj    peevxwm    kawm,    hnov thiab sib pab qhia tau huv tibsis.
HOMPHIAJ : Lub   homphiaj   ntawm   Hmoob   World   Christian   Resource   Center ”   yog   ua   lub qhov rooj rau: 1 . Txhua tus uas xav qhia Vajtswv txojlus kom tau qhia. 2 . Txhua tus xav pab txhawb nqa Vajtswv haujlwm kom tau pab. 3 . Txhua tus xav kawm Vajtswv Txojlus kom tau kawm. 4 . Txhua tus xav hnov Vajtswv txojlus kom tau hnov. NCONTSOOV: 1.   Tej   yam   uas   cov   ntseeg   coj   tuaj   tso   tau   rau   hauv   no   yog   (1)   Tej   cuabyeej uas   cov   ntseeg   sau   ua   lus   Hmoob   hais   txog   kev   ntseeg.   (2)   Tej   lus   pov   thawj uas   muab   zom   cia   ua   suab   (audio)   thiab   yees   ua   Yeebyaj   duab   (video)   lawm. (3)   Tej   suab   nkauj   uas   hu   qhuas   Vajtswv.   (4)   Tej   lus   qhuab   qhia   ntawm ibtsoom   xibhwb.   (5)   Tej   kev   khwv   noj   haus   uas   Vajtswv   tau   pub   koobhmoov rau   cov   ntseeg   ua.   (6)      Tej   kev   kawm   txujci   ntau   yam   los   ntawm   Vajtswv   tes khoob   hmoov.   (7)   Thiab   ntau   yam   uas   suav   tsis   txheeb   uas   yog   cuab   yeej qhuas Vajtswv.    2.   Thaum   peb   coj   ib   yam   tuaj   tso   rau   hauv   no.   (1)   peb   zoo   siab   hlo   qhia   meej tias   peb   yog   leejtwg,   peb   tus   E-mail   thiab   xovtooj   yog   li   cas.   Peb   ua   li   no   kom lwm   tus   uas   xav   ntsib   peb   hu   tau   nrog   peb   tham.(2)   Txhua   yam   peb   coj   tuaj tso   rau   hauv   lub   Website   no,   yog   peb   zoo   siab   cia   lwm   tus   ntseeg   coj   mus   siv ua   cuab   yeej   tshaj   Vajtswv   Txojmoo   Zoo.(3)   Peb   txhua   tus   uas   rho   tej   cuab yeej   hauv   no   mus   siv,   peb   yuav   tsis   coj   mus   ua   kev   tsam   peev   rau   peb   tus kheej, tiamsis tshuas yog siv tshaj Txojmoo Zoo xwb.  
AboutUs