WELCOME
Txhua yam uas Vajtswv pub tswvyim puavleej yog Vajtswv tug. Yog li tej cuab yeej cov ntseeg Vajtswv ua tau puav leej yog Vajtswv li.
Hmong World Christian Resource Center
VAJTSWV.US Kawm Txog Vajtswv
Vajtswv Tej Cuabyeej 1 . Cia li muab tej lus tseeb  los ua siv sia ,   2 . Muab kev ncajncees  los ua daim hlau npog hauvsiab . 3 . Muab   lub   siab   kublug   qhia   Txojmoo   zoo    uas   hais   txog   txojkev   haumxeeb   los   ua   khau rau .   4 . Yuav   tsum   niajhnub   tuav   kev   ntseeg    ntis   nej   ib   yam   li   nej   tuav   daim   hlau   ntis ,   nej   thiaj yuav ua tau rau dab ntxwgnyoog xibxub hluavtaws tuag. 5 . Muab   txojkev   dim   txim    uas   Vajtswv   pub   rau   nej   ntoo   ib   yam   li   ntoo   lub   kausmom hlau . 6 . Muab Vajtswv txojlus uas Vajtswv tus Ntsujplig pub rau nej coj los ua rab ntaj . 7 . Ib puas tsav yam uas nej ua no nej yuav tsum thov Vajtswv pab nej.     (Efexaus 6:10-20)