WELCOME
Txhua yam uas Vajtswv pub tswvyim puavleej yog Vajtswv tug. Yog li tej cuab yeej cov ntseeg Vajtswv ua tau puav leej yog Vajtswv li.
Hmong World Christian Resource Center
VAJTSWV.US Vajtswv 10 Nqi Kevcai
1. Nej yuav tsum pe kuv tib leeg xwb, tsis txhob pe ib tug timtswv twg. 2. Nej yuav tsum saib hnubcaiv ua kuv hnub tseemceeb. 3. Nej yuav tsum hwm nej niam nej txiv 4. Nej tsis txhob puab mlom rau nej pe. 5. Nej tsis txhob muab kuv lub npe coj mus xyav ua si. 6. Nej tsis txhob tua neeg. 7. Nej tsis txhob ua plees ua yig nrog luag tej pojniam tejtxiv kiag li. 8. Nej tsis txhob ua tubsab tubnyiag. 9. Nej tsis txhob ua timkhawv tsis tseeb nkaug tej neeg zejzog rau leejtwg. 10. Nej tsis txhob ntshaw luag vaj luag tsev, luag poj luag sev, luag tubmab tubqhe, luag tsiaj luag txhuv, lossis luag ib yam dabtsi twg hlo li.
(KhiavDim 20:1 - 17)