Tsw Qhov Tsos
Nyob Zoo Tsw Qhov Tsos
Yog koj tsw qhov tsos, koj tsis txhob txhawj.  Koj mus yuav: 1. Rubbing alcohol 2. Cotton balls (cov rwb) Qhia koj ua: 1. Koj muab rubbing alcohol ntub rau ib lub cotton ball. 2. Muab lub cotton ball ntawd txhuam rau koj lub qhov tsos.  1 - 2 hnub ua ib zaug los yog txhuam thaum koj da dej tag.
1
2
Rubbing alcohol
Cotton Balls      (Rwb)