Qhovmuag Khaus
Nyob Zoo Qhovmaug Khaus thiab los los kua muag.
Yog koj lub qhovmuag khaus khaus thiab los los kuamuag los yog muaj ntsis liab thiab qhuav qhuav. Koj mus yuav: 1. Systane Ultra 2. Refresh Optive Qhia koj ua: 1. Koj rau li 1 los 2 teev rau koj lub qhovmuag  Cov tshuaj no koj rau ntau npaum li cas los tau.  Yog li, ib hnub twg sim rau li 10 - 20 teev rau.  Thaum koj paub siv lawm koj mam rau li koj nyiam. 2. Thaum koj rau ib teev tas, rub koj daim tawv muag kom cov tshuaj nkag laib rau koj lub qhovmuag. 3. Nco ntsoov rau thaum koj yuav mus pw thiab thaum koj sawv.
Systane Ultra
Refresh Optive