Qhovncauj Tawm
Nyob Zoo Qhov Ncauj Tawm
Yog koj lub qhovncauj los nplaig tawm, koj tsis txhob muab kua ntsej yaug. Qhov ntawd yuav ua rau nws mob thiab o.  Koj mus yuav Listerine, cov xim zoo li daim duab tov, coj los yaug koj lub qhovncauj.  Qhia koj ua: 1. Koj muab npuav li 1 nasthis (1min) rau koj qhov mob ntawd ces koj mam nti pov tseg. 2. Ib hnub ua li 3 los 4 zaug.
Listerine