Tsw Qhov Tsos
Nyob Zoo Mob Plab
Yog koj mob plab gas, plab kua txob, tsam plab los yog mob plab vim koj noj mov nrawm hwv lawm. Koj mus yuav: 1. Alka-Seltzer Qhia koj ua: 1. Muab dej hliv ib nrab khob ces koj muab ib daim tshuaj uas muaj 2 lub tshauj ntawd tso rau hauv lub khob dej. 2. Koj tos kom 2 lub tshuaj ntawd yaj li 1 nasthis (1min) koj mam li haus.
Alka-Seltzer