Welcome
Hmong World Christian Resource Center Vajtswv Txojlus Cawm Neeg Txojsia Mus Thoob Qabntuj Khwb
Nej muaj lus povthawj thiab tej yam nej xav kom peb muab tso tawm, xa ntawb tau rau peb qhov chaw nyob li nram no: Hmong World Christian Resource Center 7475 15th Street North Box 101 Oakdale, MN 55128 __________________________________________________ Xa E-mail & Hu Xov Tooj KL Nyiaj Ntxawg Vaj Email: vang45@vajtswv.us Xh. Tooj Zoo Vaj Email: toojzoo@vajtswv.us Telephone: 1-651-231-6569
Contact Us

Fields marked with * are required.